لاپاروسکوپی، هیستروسکوپی

لاپاراسکوپی (Laparoscopy)

نوعی روش تشخیصی جراحی برای مشاهده و ارزیابی ارگان های داخل لگنی و شکمی است و نسبتا کم خطر و کمتر تهاجمی ارزیابی می شود. در این روش که زیر بیهوشی عمومی و از طریق ایجاد برش کوچکی در زیر ناف انجام می گیردد.، لوله تلسکوپ مانند ظریفی به داخل شکم بیمار هدایت شده و امکان بررسی اعضای داخلی را فراهم می سازد.

لاپاروسکوپی بویژه برای بررسی وتشخیص چسبندگی ها، کیست های تخمدانی یا فیبروم های رحمی، باز یا بسته بودن لوله های رحمی و وجود یا عدم وجود اندومتریوز به کار می رود. ناهنجاری های ساختمانی رحم نیز با عمل لاپاروسکوپی قابل بررسی هستند. این تکنیک علاوه بر فواید تشخیصی، کاربرد درمانی به خصوص در آزاد کردن چسبندگی ها، برداشت کیست های تخمدانی یا فیبروم های رحمی وتخریب نقاط اندومتریوز به صورت مکانیکی یا با استفاده از لیزر را نیز دارد.

iui چیست
iui چیست

هیستروسکوپی (Hysteroscopy)

دراین روش، جراح تحت شرایط بیهوشی عمومی وسیله تلسکوپ مانندی را از طریق دهانه رحم (واژن) وارد حفره رحم کرده وبه بررسی مستقیم ان از نظر وجود انواع چسبندگی های داخل رحم، پولیپ یا فیبروم ودیواره های کاذب رحمی قابل تشخیص می پردازد. هیستروسکوپی، کاربردهای درمانی متعددی نیز دارد که از ان جمله به از بین بردن چسبندگی ها، برداشتن پولیپ یا دیواره رحمی ونیز انجام بیوپسی (تکه برداری) از بافت رحم می توان اشاره کرد.

iui چیست
iui چیست