کارگاه لاپاراسکوپی پایه زنان مرکز درمان ناباروری حضرت مریم (س)

 

کارگاه آموزشی لاپاراسکوپی پایه زنان با امتیاز بازآموزی و ارائه گواهی نامه از شرکت WOLF آلمان در روزهای 27 و 28 مهر با حضور جناب آقای دکتر حسین آصف جاه و جمعی از متخصصین زنان و زایمان و نازایی در مرکز درمان ناباروری حضرت مریم (س) برگزار گردید.
مراسم در روز اول با خیر مقدم سرکار خانم دکتر شیده نصری، متخصص زنان و زایمان و نازایی آغاز گردید و سپس با سخنرانی جناب آقای دکتر پدرام، عضو انجمن لاپاراسکوپی دانشگاه تهران در مورد تجهیزات لاپاراسکوپی ادامه یافت.
در ادامه جناب آقای دکتر حسین آصف جاه سخنرانی نمودند و سپس جراحی های لاپاراسکوپی انجام شد.
این کارگاه در روز دوم با سخنرانی جناب آقای دکتر حسین آصف جاه و سرکار خانم دکتر محبوبه عبدی مسئول آموزش شرکت WOLF شروع گردید و سپس با جراحی های لاپاراسکوپی ادامه پیدا کرد.
 

جناب آقای دکتر پدرام، عضو انجمن لاپاراسکوپی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر پدرام، عضو انجمن لاپاراسکوپی دانشگاه تهران

 

جناب آقای دکتر حسین آصف جاه

جناب آقای دکتر حسین آصف جاه

 
کارگاه لاپاراسکوپی پایه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پایه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پایه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پایه زنان


کارگاه لاپاراسکوپی پایه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پایه زنان
سرکار خانم دکتر محبوبه عبدی مسئول آموزش شرکت WOLF
 
کارگاه لاپاراسکوپی پایه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پایه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پایه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پایه زنان

کارگاه لاپاراسکوپی پایه زنان