انتقال سلول تخم به درون لوله ای رحمی Zygote intra-fallopian transfer (ZIFT)

انتقال سلول تخم به درون لوله های رحمی ( ZIFT ) یکی از روشهای کمک باروری است که همانند IVF و GIFT ، تخمکهای خانم در زمان مناسب گرفته می شود سپس درون ظرف آزمایشگاهی در کنار اسپرم های همسر وی قرار داده شده تا لقاح صورت گیرد و سلول تخم حاصل شود. در نهایت با مشاهده سلول های تخم بوسیله یک لوله پلاستیکی و از طریق جراحی مختصر روی ناحیه شکم، به لوله های رحمی منتقل می گردند.

zift چیست